Skoči na glavno vsebino

Kriteriji ocenjevanja

kriteriji

Učitelji na začetku šolskega leta seznanimo učence z načini preverjanja in ocenjevanja znanja (pisno, ustno, seminarske naloge, projektno in raziskovalno delo, aktivno spremljanje pouka, opravljanje domačih nalog, domače branje,…)
Na začetku šolskega leta določimo število pisnih preizkusov znanja, kriterije za ocenjevanje pisnih izdelkov in datume izvedbe javno objavimo (na spletni strani šole).
Pred pisnim preizkusom znanja izvedemo pisno ali ustno preverjanje znanja, ki se ne ocenjuje, temveč služi povratni informaciji učencu in učitelju o doseženem nivoju znanja, kar omogoča učencu, da do pisnega preizkusa znanja morebitne pomanjkljivosti pravočasno odpravi.
Učencem predstavimo splošne kriterije za ustno ocenjevanja znanja in napovemo predvideno število ustnih ocen za šolsko leto (število ustnih ocen ne sme biti manjše od števila pisnih ocen, navzgor pa številčno ni omejeno).
Pri posameznih učnih sklopih sproti predstavimo podrobne kriterije za ocenjevanje znanja, navedemo konkretne primere
Preverjanje in ocenjevanje znanja je napovedano vsaj en teden pred izvedbo.

Kriteriji ocenjevanja so objavljeni v E-učilnici pri posameznih razredih (1. – 5. razred) oziroma učiteljih (6. – 9. razred).

Dostopnost